Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Araç Değer Kaybı Davası Öncesi Eksper İçin Verilen Ücret de Sigorta Şirketinden İstenebilir Mi ?

yazar:

kategori:

Araç Değer Kaybı Davası Öncesi Eksper İçin Verilen Ücret de Sigorta Şirketinden İstenebilir Mi ?

Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/7077

Karar : 2016/11695

Karar Tarihi : 19/12/2016

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili; davalı sürücünün kusurlu hareketi nedeniyle, davacının maliki olduğu araca çarpmak suretiyle maddi hasara yol açtığını belirterek fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla 1.200,00 TL değer kaybı ve 300 TL kaza sonrası eksper ücreti olmak üzere toplam 1.500,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş,09.02.2016 tarihli ıslah dilekçesiyle değer kaybı bedeli talebini 2.000,00 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 2.000,00 TL araçtaki değer kaybından oluşan tazminatın 300,00 TL kaza sonrası ekspere ödenen tazminatın toplam 2.300,00 TL tazminatın davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, 1.500,00 TL’ye dava tarihinden itibaren geriye kalan 800,00 TL’ye ıslah tarihi olan 09/02/2016 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 117,11 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 19/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/18436

Karar : 2017/9572

Karar Tarihi : 25.10.2017

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davalıların malik ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı olduğu aracın, müvekkilinin aracına çarpması sonucu araç da 18.000,00 TL değer kaybı olduğunu, 18.000,00 TL değer kaybı ve 1.500,00 TL eksper ücretinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 9.000,00 TL’nin 07/04/2014’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, 1.500,00 TL ekspertiz ücretinin, yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek hüküm altına alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı …vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 460,79 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı … A.Ş’den alınmasına 25.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın