işçi işveren avukatı gaziantep

Belirsiz Alacak Davasına Konu Alacaklar Bakımından Faiz Başlangıç Tarihi Dava Tarihidir

yazar:

kategori:

Belirsiz Alacak Davasına Konu Alacaklar Bakımından Faiz Başlangıç Tarihi Dava Tarihidir

Özet : Belirsiz alacak davasına konu alacaklar bakımından faiz başlangıç tarihi dava tarihidir. Mahkemece hükmedilen alacaklara (tamamlama harcının yatırıldığı tarih ıslah tarihi olarak kabul edilmek suretiyle), dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi hatalıdır.

Yargıtay

22. Hukuk Dairesi

Esas : 2020/66

Karar : 2020/840

Karar Tarihi : 21.01.2020

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İş)Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalı …Ş. vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davacının davalılara ait işyerinde çalıştığını, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, ödenmeyen işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar yasal süresi içinde davacı vekili ve davalı … İnşaat A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … İnşaat A.Ş. vekilinin yerinde bulunmayan ve sebepleri bildirilmiş olmayan bozma isteğinin reddine, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Somut uyuşmazlıkta davacı dava dilekçesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 107. maddesine göre belirsiz alacak davası açtığını bildirmiş, bilirkişi raporunun sunulmasından sonra, raporda belirlenen alacaklar üzerinden tamamlama harcı yatırmak suretiyle belirsiz alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Mahkemece davanın belirsiz alacak davası olduğu dikkate alınmadan, kısmi dava olarak sonuçlandırılması yerinde değildir.

Belirsiz alacak davasına konu alacaklar bakımından faiz başlangıç tarihi dava tarihidir. Mahkemece hükmedilen alacaklara (tamamlama harcının yatırıldığı tarih ıslah tarihi olarak kabul edilmek suretiyle), dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi hatalı ise de, yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‘nun 438/7. maddesi uyarınca kararın düzelterek onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ : Hüküm fıkrasının 2. ve 3. bendi hükümden tamamen çıkartılarak, yerine,

“2-Davacının hafta tatili alacağı talebinin KABULÜ İLE, 4.407,48 TL brüt hafta tatili alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,3-Davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı talebinin KABULÜ İLE 432,16 TL brüt ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE” şeklindeki yeni bentlerin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin davalı …Ş.’ye yükletilmesine, 21.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir