Eczane İşçisinin Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Alacağı İş Kanunu

yazar:

kategori:

Eczane İşçisinin Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Alacağı İş Kanunu

Özet : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının, davalıya ait eczane de 29/02/2008-05/10/2011 tarihleri arasında çalıştığını ve 05/10/2011 günü işe gittiğinde iş akdinin haksız olarak feshedilip 3 yıllık birikmiş ücret alacağı 7.500 TL ile ihbar ve kıdem tazminatının yatırılmadığını, çalışmasının sürekli olduğu halde sigortasının giriş – çıkışlı gösterildiğini, yaz kış davacının 07.30-22.00 saatleri arası ara dinleme yapmadan haftanın 5 günü bu şekilde çalıştığını, yıllık izin kullanmadığını, eczanenin nöbetçi olduğu günlerde 24 saat çalıştığını, son net yıllık ücreti (haftada 200 TL’den) 800 TL olduğu halde bordroların asgari ücretten düzenlendiğini, bu sebeplerle 7.500 TL birikmiş ücret alacağı ; 100’er TL’den kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili, bayram ve genel tatil alacağı, asgari geçim indirimi alacağı olmak üzere toplam 8.100 TL’nin, kıdem ve birikmiş ücret alacağının iş akdinin sona ermesinden itibaren, fazla çalışma ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin dava tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiz, diğer alacaklar için de dava tarihinden itibaren yasal faiz oranı uygulanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir….

işçi avukatı gaziantep iş hukuuku

2- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir.

Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır….

İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar.

O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

idare hukuku gaziantep avukatı idari dava avukatı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre, günde yedibuçuk saat çalışılması gereken işlerde çalışan işçinin, yedibuçuk saati aşan çalışma süreleri ile yedibuçuk saatten az çalışılması gereken işler bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sözü edilen günlük çalışma sürelerini aşan çalışmalar, doğrudan fazla çalışma niteliğindedir. Sözü edilen çalışmalarda haftalık kırkbeş saat olan yasal sürenin aşılmamış olmasının önemi yoktur….

Somut olayda davacı dava dilekçesinde haftada 5 gün çalışma olduğunu belirtmiş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise 1. Hafta 5 gün çalışma olduğu belirtilerek 6 gün çalışma varmış gibi, 2. Hafta ise 6 gün çalışma üzerinden fazla çalışma ücret alacağı hesaplanmıştır. Davacı dava dilekçesinde açıkça haftada 5 gün çalışıldığını belirttiğine göre maddi vakıalarla bağlılık ilkesi dikkate alınarak ve davacının bu talebi gözetilerek fazla çalışma alacağı hesaplanıp karar verilmesi gerekirken, hatalı hesap yapan bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi bozma nedenidir.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın