Gaziantep İş Hukuku Avukatı

yazar:

kategori:

Gaziantep İş Hukuku Avukatı

Gaziantep’te işçi avukatı olarak görev yapan bir avukat olarak, iş hukuku alanında uzmanlaşmış ve işçilerin haklarını korumak için çaba harcayan bir profesyonelsiniz. Gaziantep ve çevresindeki işçilerin iş hukukuyla ilgili sorunlarına çözüm sunmak ve adaleti temsil etmek sizin için bir öncelik olmuştur. Bu makale, işçilerin iş hukuku konularında karşılaşabileceği sorunlara ve çözümlere odaklanacak, işçi haklarını savunma misyonunuzun bir yansıması olacaktır. İşte Gaziantep’teki işçi avukatlarının önemli bir rol oynadığı bu alandaki çalışmalara daha yakından bakacak olan makalemiziz detayları aşağıdadır.

İş hukuku; işçilerin haklarını, ücretlerini, işçilerin çalışma şartlarını ve koşullarını, bağlı oldukları sendikalarla ilişkilerini ve bu alanla ilgili tüm mevzuatları inceleyen ve temelinde işçinin özlük haklarını koruyan bir hukuk dalıdır.

Avukatlık ofisimiz Gaziantep’de olması nedeniyle yazımızda Gaziantep ilinde ki işçi işveren ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkların en çok hangi durumlarda ortaya çıktığı ve Gaziantep iş Mahkemelerinin konuya bakış açısını ele alacağız.

Gaziantep’de özellikle son yıllarda işveren ve işçi arasındaki davaların sayısı tırmanmıştır. İş kanunu bu noktada toplu sözleşme, grev hakkı ve örgütlenme özgürlüğü gibi işçiyi koruyan birçok husus içermektedir.

İşçinin haklarını anlayabilmek, güçlü ve etkili bir şekilde koruyabilmek için işi yürüten avukatça tüm bu alanlara hakim olmak gerekir.

İş mahkemelerinde açılan davalar genellikle uzman iş hukuku avukatları tarafından yönetilir. Bu süreçte avukat işçinin tüm temel haklarını ve alacaklarını koruyarak işçinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için savaşır.


Gaziantep’de yaşıyorsanız ve iş hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği iş hukuku avukatı Gaziantep ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde iş hukuku avukatı Gaziantep çevre illere de hizmet verebilmektedir.

Her ne kadar hukuk sistemimizde avukatın belirli bir sınıfta uzman olmadan da davalara girebilmesine izin verilse de, davanın akıbeti açısından kendisine iş hukukunu uzmanlık alanı belirlemiş bir avukat ile çalışmak en doğrusudur.

İş Hukukunun ve İş Mahkemelerinin Varlığı Neden Önemlidir?

Öncelikle iş hukukunun kısa bir tanımını yaparsak; iş hukuku işçi ve işveren arasında gerçekleşen tüm ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Görüleceği üzere iş hukukunun tanımında “işçi ve işveren arasındaki tüm ilişkiler” denilerek geniş bir alana değinilmiştir. İşçi ve işverenin arasındaki ilişki doğası gereği dinamik ve gergin bir ilişkidir. Bu noktada meydana gelecek tüm uyuşmazlıkları çözmek iş hukukunun ve işçi hakları avukatının görevidir. Gaziantep’de  iş hukuku alanında uzman avukatlar bulunmakla birlikte bu süreçte en dinamik ve kurumsal avukatı seçmeniz yargı sürecinin hızlı ve etkili sonuçlanması için önemlidir.

İş hukuku ve dolayısı ile iş mahkemeleri temel olarak 3 unsuru ele alır.

Bu unsurlar:

 • 1)İşçi
 • 2)İşveren
 • 3)Bu ikisinin devlet ve kanunlarla olan ilişkileridir.

İş Hukuku’nun kaynağı olan İş Kanunu devlet tarafından belirlenen anayasal ilkeler çerçevesinde yazılmış ve kanunlaştırılmıştır. Bu açıdan rahatlıkla söylenebilir ki İş Hukuku ve İş Hukuku Avukatları karma bir hukukun olduğu alanda yer almaktadır. Bir taraftan idare hukuku, diğer taraftan ise özel hukuk bu sistemin temellerini atmıştır.

İş Hukuku ve İşçi Hakları Avukatlığı

İşçi avukatı olmak ve iş mahkemesi sürecini iyi yönetebilmek için işçinin sahip olduğu hakları iyi bilmek ve ele almak gerekir. Tabi ki yalnızca işçi haklarını bilmek yeterli değil; bu hakları uygulamada hızlı bir şekilde tahakkuk ettirmek önem arz eder. 

İşçi ile avukatın iletişiminin kuvvetli olması ve buna bağlı olarak avukatın işçiyi yeterince ve her konuda aydınlatması önemli bir husustur.

İşçinin tazminat dahil haklarını alması için işverenine ihtar çekmesi gerekli midir?

4857 sayılı İş Kanunu en temel kanundur. Tüm işçi ve işveren uyuşmazlıkları bu kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulur. İlgili kanun temelini Anayasa’dan, devlet ilkelerinden almaktadır. Genel olarak bir iş avukatının başvuracağı 50 adet kanun, 15 tüzük ve 6 yönetmelik bulunmaktadır.

Uygulamada işçilerin çalıştığı çeşitli iş kolları nedeniyle bazı durumlarda “özel kanunlar” temel alınabilmektedir. Bu kanunlar şu şekildedir;

6356 Sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

854 Sayılı Deniz İş Kanunu,

5953 Sayılı Basın İş Kanunu,

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

Avukatın belli başlı görevleri şu şekildedir;

İş Kanunu’na muhalefet içeren hususların düzeltilmesi ve ihtarname hazırlanması,

İşçi ve işveren haklarına dair hukuki danışmanlık süreci( Önleyici Hukuk),

İşçi hizmet sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri hazırlanması, sürecin uzman hukuki danışmanlık ile sonuçlandırılması,

Kanunda yer alan işverenin kusurlu ve kusursuz sorumlulukları,

İş Davaları Nelerdir?

4857 sayılı İş kanununun getirdiği düzenlemeler sayesinde, çalışanların mağdur olması engellenmiştir. İşçilerin işçilik alacağından kaynaklı alacaklarının teminatı olan bu yasa, aşağıdaki hakların işveren tarafından ihlal edilmesi halinde dava açma hakkını düzenliyor. İş davalarına konu olabilecek işçilik alacağı davaları aşağıdadır.

İşçinin Haklı Fesih Halleri Nelerdir ?

 • Ücretinin SGK’ya eksik bildirilmesi sebebiyle, işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Fazla mesaisi ödenmemesi sebebiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduran çalışanlar, kendi isteği ile işten ayrılırsalar dahi kıdem tazminatı alabileceklerdir.
 • Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle işinden ayrılan kadınlar, kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Çalışanın ölümü üzerine sözleşmenin sona ermesi halinde, vefat eden işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, bunun üzerine iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İşe İade Davası

İşçinin, işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılması halinde kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda işe iade davası açılabilir. Bu dava ile işçinin işine iadesi, aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir. İşe iade davası için işçinin işten çıkarılması veya işten çıkarılacağına dair feshi ihbarının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

Arabuluculuk dosyasının anlaşmama ile sona erdiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde de davanın açılması gerekir. Aksi takdirde dava hak düşürücü süre nedeniyle reddedilecektir. İşe iade davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve dava açacak işçinin minimum 6 aydır aynı iş yerinde çalışması gerekir. İşten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi işe iade davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması neticesinde işçinin bu iş yerinde çalışması esnasında yıpranmasından kaynaklı olarak belli koşullarda hak kazanacağı tazminat türüdür. Hukuki niteliği gereği kıdem tazminatı bir ücret değil, tazminat alacağıdır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. İşçinin çalıştığı her bir yıl için ortalama bir giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Normal şartlar altında istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. Ancak işçinin haklı bir nedeni bulunması halinde işçi iş akdini kendisi feshetse bile kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İhbar Tazminatı Davası

İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa, işten ayrılmadan önce işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir. Aynı şekilde işveren de işçinin işten derhal çıkarılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın işçiyi işten çıkarıyorsa ihbar sürelerine uymakla yükümlüdür.

İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre kanunla belirlenmiş sürelerdir. İşçi de işveren de ya bu sürelere uyacak ve ihbar süresince iş ilişkisi devam edecektir ya da ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak ödenecektir. İşten kendi isteği ile ayrılan işçi, ayrılması haklı nedene dayansa bile ihbar tazminatına hak kazanmaz.

Fazla Mesai Davası

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma yapan işçiye 1 saatlik fazla çalışmasının karşılığında 1,5 saatlik ücreti fazla mesai ücreti olarak ödenmelidir. Aksi halde bu nedenle işçi işten ayrılarak hem kıdem tazminatının hem de fazla mesailerinin ödenmesini talep edebilir.

Fazla mesailerin ispatında puantaj kayıtları, işyeri giriş-çıkış listeleri, PDKS kayıtları, aynı işyerinde çalışmış olan diğer işçilerin tanık beyanları delil olarak gösterilebilecektir.

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespiti davaları, işçinin sigortasız çalışması, sigortasında eksik günleri bulunması, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi durumlarda açılan davalardır. Hizmet tespiti davalarına Sosyal Güvenlik Kurumu da müdahil olmaktadır. Bu davalar kamu düzenindendir.

Hizmet tespiti davasının neticesinde işçiye bir para ödenmesine karar verilmez. Yani işçi bu dava neticesinde maddi bir menfaat elde edemeyecektir. Buna karşılık işçinin sigorta primlerinin SGK’ya ödenmesine karar verilecek böylelikle işçinin sigorta primlerindeki eksiklik nedeniyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilecektir.

İş Kazaları

İş kazaları ne yazık ki ülkemizde sıklıkla görülen ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olarak meydana gelen kazalardır. İş kazası avukatı bu anlamda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlayarak iş kazasından kaynaklı tazminat alacakları için iş kazası davalarını takip etmektedir.

Bu anlamda uzman iş kazası avukatlarımız ilgili dava süreçlerini hem iş kazası tazminatı alacakları hem de iş kazası ceza davaları bakımından titizlikte yürütmektedir. İş kazası avukatı ile iş kazalarında işverenin kusuru ile meydana gelen kazalarda işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve dava konusu edilmesinde iş kazası avukatı önem arz etmektedir.

vasiyetname

İş Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İş hukukunun konusu nedir?

İş hukuku ilişkilerini düzenler. Konusu, bireyler arasındaki  ilişkileridir. Bağımlılık kriterinin iş hukukunda önemli bir yeri vardır. İşi veren ile işi yapan arasında bağımlı bir hukuki ilişki varsa bu, iş hukukunun kapsamına girer.

İş hukukunun temel özellikleri nelerdir?

İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmemesi, hakkının ihlal edilmemesi için  hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir. Aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen nisbi emredici kurallar içerir. 

İşçi işten nasıl ayrılır?

İşçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereklidir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Fesih kaça ayrılır?

Fesih ile sona erme, süreli fesih ve süresiz fesih olarak ayrılır. Süre olarak ifade edilen, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki ihbar süresidir. Süresiz fesih ise, uygulamada haklı nedenle fesih olarak da bilinmektedir.

İş sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

Yazılı iş sözleşmesi yoksa işveren yazılı belge verilmek zorunda | Ekmek ve Gül. Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan işçiye işveren en geç ay 2 içinde çalışma koşulları, hak ve ücretleriyle ilgili yazılı belge vermek zorundadır

Hangi hallerde tazminat ödenmez?

İşçinin işveren veya onun aile bireylerinden biri hakkında şeref ve onurunu rencide edecek kötü sözler söyler veya davranışlarda bulunursa veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunursa işveren iş akdini fesheder ve işçi kıdem tazminatı alamaz.

Imzam olmadan işten çıkarılabilir miyim?

Ödenmemiş alacakların ödendiğine dair ve gerçeğe aykırı kayıtlar bulunan ibranameler kesinlikle imzalanmamalıdır. Buna rağmen işverenin ibraname imzalamaya zorlaması halinde dahi hiç kimsenin zorla imza alma yetkisi ve hakkı olmadığından iş yerinden hiçbir belgeye imza atmadan ayrılmak en makul yol olacaktır.

İşten çıkarken ne imzalanır?

Öncelikle kesinlikle yazılı olarak hazırlanması gerekiyor. Yine geçerli olabilmesi için işten çıktıktan sonra en az 1 ay sonra imzalanması gerekiyor. Yani bu 1 ay içinde işçinin alacağı tüm hakların yine yasa gereği banka yoluyla ödenmesi öngörülüyor. Bu ödemeler yapıldıktan sonra ibraname imzalanıyor.

Çalışan en az kaç gün işe gitmezse işten çıkarılır?

İhtarname : İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü işine devam etmemesi halinde son devamsızlık gününden itibaren 6 iş günü içerisinde önce işe başlaması veya geçerli mazeretini bildirmesi işçiye için ihtarname gönderilir.

İşten çıkış verilmezse ne olur?

Çalışanların işten çıkışı halinde SGK çıkışlarının yapılması için belirlenen yasal süre 10 gündür. 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanır.

KAPICININ KIDEM TAZMİNATINI KİM ÖDER? DETAYLAR VİDEOMUZDA.


Gaziantep Adliye İş Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
KALEM4041
GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
KALEM4034
GAZİANTEP  3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
KALEM4695
GAZİANTEP  4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
KALEM4020
GAZİANTEP  5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
KALEM4005
GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
KALEM4002
GAZİANTEP  7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
KALEM4688
GAZİANTEP  8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
KALEM4054
GAZİANTEP  9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
KALEM4686

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Gaziantep İş Hukuku Avukatı” için 12 yanıt

 1. Mehmet gogebakan - Gaziantep avatarı
  Mehmet gogebakan – Gaziantep

  Merhaba 3.5 yıldan beri bimde çalışmaktayım bimdeki mağaza sorumlusu benim bilgim dışında çalıştığım saatlerde oynamıştır ayrıca benim bilgim olmadan calisma saatleri çizelgesine benim yerime imza atmıştır hakli fesh etme hakkim var mi

  1. Olaya ilişkin tanıklarınız varsa haklı feshe gidebilirsiniz

   1. Mehmet gogebakan - Gaziantep avatarı
    Mehmet gogebakan – Gaziantep

    Belgelerin fotoğrafları mevcut hangi gün ne kadar çalıştığım ve onların oynadığı saatler ve yerime attığı imza belgeleri mevcut

    1. Gaziantep ilinde iseniz p.tesi tarafımıza 05321670913 nolu telefondan ulaşabilirsiniz,başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşüp yasal süreci baslatabilirsiniz

   2. Ümit İrem çıvkın - Gaziantep avatarı
    Ümit İrem çıvkın – Gaziantep

    Merhaba ben noterden evlendiğim için ihtarname çektim. Fakat iş verenim ihtarname de geçen süre içinde tazminatımı yatırmadı. Ne yapmam lazım şuan

 2. Şenay nizamoğlu - Gaziantep avatarı
  Şenay nizamoğlu – Gaziantep

  Merhaba kurumsal bir firmada çalışıyorm hamileligim boyunca hafta bir gün 12 saat çalıştırıldim haftalık toplam saattim toplamda 45 satti şuan doğum iznindeym haklı sebepten dolayı iş hakkımı fesh edebilir miyim

 3. Cuma - Gaziantep avatarı
  Cuma – Gaziantep

  Mrb ben 16 yıldır kamu hastanesinde temizlik personeli çalışmaktayım Gaziantep den Antalya’ya taşınmayı düşünüyorum işten ayrılırsam tazminatımı ala bilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Yalnızca şehir değişikliği yapmak istemeniz tazminat almanıza engeldir. Başkaca haklı gerekçeleriniz olmalı. İşyerindeki haksızlıklar vs. Dilerseniz tarafımızı arayın detaylı görüşelim

 4. Cüneyt - Gaziantep avatarı
  Cüneyt – Gaziantep

  Merhaba bende kurumsal bir şirket TE 6 yıl çalıştım bu sürede bazı olaylar yaşadım dolandırılma tefeciye bulaşma gibi daha sonra psikolojik olarak rahatsızlandim fibromiyalji oldum son 3 ay rahatsızlık yaşadım devlet Hastanesi’nde tedavi olurken 27 Aralık 17 Ocak 29 Ocak tarihleri rapor yazılmamış ama hastane de olduğum belli e nabız da amir e haber verdim buna rağmen habersiz ay içinde üç gün devamsızlık tan çıkarıldım tazminat alma hakkım olur mu çıktığım gün sadece izin parası ve o ay çalıştığım maaş alacağım diye imza attirdilar alacağım yoktur diye yazdım bende maalesef

  1. Yalnızca alacağım yoktur beyanın bir geçerliliği yok devamsızlık tutanağı tutulan tarihlerde hastanede kaldığınız belli ise bu geçerli ve yasal bir mazerettir Bundan dolayı da çıkarıldığınızda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ildeyseniz Bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var

 5. Gökçe - Gaziantep avatarı
  Gökçe – Gaziantep

  Merhaba ben 1 yıllık çalıştığım giyim mağazasında aynı iş yeri açtım ve çalıştığım yere kendileriyle aynı işi açtığımı söyledim benim sigortam yatıyor maaşımı da alıyorum ama böyle durumda çıkarsam yada çıkarırlarsa beni tazminat alabilirmiyim acaba

  1. Maalesef tazminat hakkiniz olmaz, bu bir haklı sebep değildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir