gaziantep velayet avukatı

Kadının Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Yaşamış Olması (Bakire Olmaması) Kusur Durumu

yazar:

kategori:

Evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış bir kadının bakire olmaması, hukuki bir kusur durumu olarak kabul edilmez. Türkiye’de ve birçok modern hukuk sisteminde, cinsel deneyim yaşamış olmak veya bakire olmamak evlilik konusunda bir hukuki kusur teşkil etmez. Evlilikle ilgili hukuki kusur, temelde medeni hukukun belirlediği kavramlara dayanır ve genellikle şunları içerebilir:

  1. Fiziksel veya Ruh Sağlığı Sorunları: Bir tarafın evlilik öncesinde veya evlilik sırasında sağlık sorunlarına sahip olması, evlilik kusurunu oluşturabilir. Örneğin, cinsel ilişkiyi engelleyecek bir fiziksel engelin veya cinsel işlev bozukluğunun olması bu tür bir kusur durumuna yol açabilir.
  2. Bilinçli Sahtekarlık veya Hile: Evlenme niyetindeki bir tarafın bilinçli olarak sahtekarlık veya hile ile diğer tarafı yanıltması, bir tür kusur teşkil edebilir. Örneğin, gerçek kimliğini gizlemek, medeni hukuka aykırı bir nedenle evlenmek istemek veya sahtekarlıkla evlenmeye zorlamak bu tür kusurlara örnektir.
  3. Zorla Evlilik: Bir tarafın fiziksel veya duygusal şiddet veya tehdit kullanarak diğer tarafı evlenmeye zorlaması da evlilikte bir kusur teşkil edebilir.

Evlilik öncesi cinsel deneyim, modern hukuk sistemlerinde bir kusur teşkil etmez. Hukuk, bireylerin cinsel özgürlük ve özel yaşamlarına saygı gösterir. Evlilik öncesinde yaşanan cinsel deneyimler, hukuki bir kusur veya engel oluşturmaz. Ayrıca, kişisel değerler ve inançlar, hukuki bir kusur durumuyla ilgili bir rol oynamamalıdır. Dolayısıyla, evlenme niyetindeki tarafların karşılıklı rızaları ve hukuki yükümlülükleri üzerinde odaklanılır.

Özet : Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

Esas : 2015/16257

Karar : 2016/7382

Karar Tarihi : 12.04.2016

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar 26.11.2013 tarihinde evlenmiştir. Erkek eş 28.10.2014 tarihinde Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi hükmüne göre boşanma isteminde bulunmuştur.

Erkek eş boşanma sebebi olarak sadece “Davalı bakire değil” vakıasına dayanmıştır.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma

Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar (TMK m.185). Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz. Açıklanan sebeple davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın