Kısmi Süreli (Part Time) Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

yazar:

kategori:

YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

            Yıllık izin, işçinin bir yıl sonunda çalışması karşılığında  ruhen ve bedenen dinlendirilmesi amacıyla çalışanlara yönelik verilmiş bir haktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine dayanarak 03.03.2004 tarih ve 25391 numarayla resmi gazetede yayınlanan yıllık ücretli izin yönetmeliğimizde yıllık ücretli izinlerin usül ve esasları belirlenmiştir. Buna göre söz konusu yıllık ücretli izin konusuna genel anlamda değinerek kısaca özetleyelim:

İzin süreleri işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olarak bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

İşçi, yıllık izin kullanma isteğini izne çıkmadan en az 1 ay önce işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(1) Bu konuda uygulamada halen aksaklıklar  olmasına rağmen süreye dikkat etmek her 2 taraf için de çok önemlidir.

İzin günlerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresi hesabında dikkate alınmaz.

Yıllık izin süresi hesaplanmasında işçinin kullandığı hastalık ve dinlenme izinleri yıllık ücretli izin süresine mahsup edilemez.

İşverenler, işçinin izin kullandığını kanıtlamak adına izin kayıt belgesi düzenlemelidir.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

İşçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için işe başladığı günden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olması zorunludur.

İş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işçinin hak kazandığı ama kullanmadığı izin sürelerine ait ücretlerinin belirlenmesinde; fazla çalışma ücreti , prim ve sosyal yardımlar hesaba katılmaz.

İlgili yönetmeliğin 9.maddesinde de belirtildiği gibi izin süreleri şu şekildedir;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

işçi avukatı gaziantep iş hukuku
bir kişi masanın üzerindeki evrağın alt köesine bir elin yan taafına da diğer elini koymuş karşısındaki kişinin ise önünde açık bir kitap var elinin arasında bir kalem ve karşısındaki kişinin önündeki evrağın üzerine doğru uzatmış elini

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

             Kısmi süreli çalışmanın iş kanununda belirtilen tanımı şöyledir: “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.” Maddede belirtilen “önemli ölçüde daha az” açıklamasına ilişkin olarak  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ nde  kısmi süreli çalışmayı da “ İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.” Şeklinde tanımlamaktadır.

Burada bahsedilen üçte ikisi oranı ifadesi, haftalık çalışma süresinin  45 saat olduğunu düşünürsek 45 saatin 2/3 ü 30 saate denk gelmektedir. Bu durumda kısmi süreli çalışmayı haftalık 30 saat ve daha az çalışmalar olarak da ifade edebiliriz.

            Yıllık ücretli izin yönetmeliği md. 13 te kısmi süreli çalışanların hakları ile ilgili aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir: “ Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Bu esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.” Nitekim 4857 sayılı İş Kanunun 13.maddesinde de tam süreli çalışan işçilerle kısmi süreli çalışan işçilerin farklı işleme tabi tutulmayacakları belirtilmiştir.

Şöyle ki; “Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

işçi avukatı gaziantep
açık bir laptop ve klavyenin üseirnde ufak bir not defteri var .Not defterinden biraz uzakta yine klavyenin üzerinde bir yapışkan var. loptoptan biraz uzakta kablolu bir telefon

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır. İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.”

            İlgili maddelerde de belirtildiği üzere; izin hakkı ve ücreti bakımından tam süreli çalışan işçilerle aynı haklara sahiptir. Farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Yani; bir yıllık çalışma süresini doldurduğunda kısmi süreli çalışanın tam süreli çalışanlar gibi 14 gün izin hakkı vardır.(kıdemine göre izin hakkı süresi değişiklik gösterecektir.) Bu 14 günlük süre içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanırlar.

Burada belirtilen bir yıl çalışma süresi ifadesini açıklamakta fayda var. Tam süreli çalışanlar için geçerli olan yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için çalışılan gün toplamının 1 yıl olması şartı, kısmi süreli çalışanlar için uygulanmaz. Bunun yerine kısmi süreli(part time) çalışanlar için iş sözleşmesi süresinin 1 yıl devam etmesi olarak nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile belirlenen gün veya saatlerde çalışmasını tamamlayan, yükümlülüğünü yerine getiren  çalışan, 1 yıllık süreyi tamamladığında yıllık ücretli izne hak kazanmış olur. Yani tam süreli çalışan işçiler için geçerli olan gün toplamının 1 yılı bulması şartı kısmi süreli çalışanlar için geçerli bir uygulama değildir. Kısmi süreli İş sözleşmesinde belirlenen gün veya saatler dışında çalışmadıkları günler, zaten  işçilerin çalışma yükümlülüğü bulunmayan günlerdir.

işçi işveren avukatı gaziantep

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA YILLIK İZİN UYGULAMALARI

            Örnek 1 : A isimli şahıs  XY Ltd. Şti. ile 01.04.2010 – 01.05.2011 tarihleri arasında haftada 2 gün Pazartesi ve Salı günleri çalışma olarak Kısmi süreli iş sözleşmesi imzalamıştır. Bu kişinin yıllık ücretli izin hakkı uygulaması şu şekilde olacaktır:  A isimli kişi bir yıllık çalışma süresini 01.05.2011 tarihinde dolduracağı için 14 gün izin hakkı doğmuştur.

 Ancak fiilen çalıştıkları günler Pazartesi ve Salı günü olduğu için izin haklarını 1.hafta Pazartesi –Salı ve 2.hafta Pazartesi-Salı işe gelmeyerek kullanabilecektir. İznini , izin süresine isabet eden günlerde/saatlerde gelmeyerek kullanabilir. İzin ücretinin ödenmesi açısından bakıldığında ise;  A isimli şahısa 14 gün değil sadece 4 gün(1.hafta Pazartesi+Salı ve 2.hafta Pazartesi+Salı) izin ücreti ödenecektir. (işçi çalışmış olsaydı, 14 günlük süre içerisinde zaten toplam 4 gün çalışacaktı.)

            Örnek 2 : X isimli şahıs AB Ltd. Şti ile yaptığı kısmi süreli iş sözleşmesine göre haftanın Çarşamba günleri 14.00 – 16.00 saatleri arasında olmak üzere haftada 2 saat part time çalışma şeklinde anlaşmıştır. Sözleşme süresi 01.01.2010 – 01.01.2011 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu durumda X isimli şahıs yıllık izin hakkı süresini kullanmak istediğinde 14 gün izin hakkı süresi içine tekabül eden ve sözleşmede belirtilen Çarşamba günlerinde 2 saat çalışmayarak  izin hakkını kullanmış olur. Yani 1.hafta Çarşamba(14.00 -16.00) 2 saat ve 2.hafta Çarşamba(14.00-16.00) 2 saat şeklinde kullanabilecektir. Yine bu kişiye izin ücretinin ödenmesi açısından incelendiğinde de 1.örneğimizdeki açıklamalar çerçevesinde hareket edecek olursak sadece 4 saatlik izin ücreti ödenecektir.

NOT : İlgili çalışan, çalışmayı taahhüt ettiği şekliyle bir hafta içinde  herhangi bir gün veya saat (sözleşmede nasıl belirtildiyse) çalışmamış ise çalışmama nedeni ilgili kanun maddesinde belirtilen  çalışılmış gibi sayılan hallere giriyorsa yıllık ücretli izne hak kazanır. Aksi takdirde, yıllık izne hak kazanabilmesi için gelmediği gün veya saatler için ekstra çalışması gerekir. 

SONUÇ

            4857 sayılı yasamızla hukuki bir düzenlemeye kavuşan Kısmi Süreli Çalışma şekli, çalışanların ve işverenlerin olduğu gibi bu alanda faaliyet gösteren diğer kesimlerin de  ilgi alanına girmektedir. Kanunla birlikte Tam süreli çalışanların sahip olduğu haklara karşılık kısmi süreli çalışanların da haklarının korunması amaçlanmış hatta Torba Yasa olarak adlandırılan yeni yasayla birlikte yeni haklar da getirilmiştir.

(işçilerin kendi ceplerinden ödeyerek eksik günlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak 30 güne tamamlaması, işsizlik primi ödeyerek işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri gibi)

Esnek çalışma modellerinden biri olan Kısmi süreli çalışma, birçok sektörde(ağırlıklı olarak hizmet ve turizm sektörü) ve özellikle genç nüfusun ilgi alanında yer alarak iş yaşamımıza girmiş ve önemli bir istihdam sağlamaktadır. Bu konuda taraflar arasındaki sıkıntılar da mevcuttur. İşçi ve işveren bu konudaki hak ve sorumluluklarını tam olarak bilmemektedir.

Bu konuda gerekli açıklamalar dikkate alınarak hukuki adımlar işleme konmalıdır. Taraflar, aralarındaki  hak ve sorumluluklara dikkat etmeli ve gereklerini yerine getirmelidir.


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Kısmi Süreli (Part Time) Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Uygulaması” için 44 yanıt

 1. Fatmanur Coşkun - Gaziantep avatarı
  Fatmanur Coşkun – Gaziantep

  Merhaba Bn kısmi zamanlı çalışan hemşireyim. Çalışma sürem 5yılı geçtiği çin 20 gün yıllık izin kullanma hakkım var fakat çalıştığım hastanedeki insan hakları yeni bir düzenleme geldiğini ve günlük yıllık izin saatimin 8 saat değil 5 saat üzerinden hesaplanacağını söylediler. yani fazladan yıllık izin yazıp bnm isteğim dışında izinlerimi fazladan kullandırmak istiyorlar böyle birşey mümkün mü yeni bir yönetmelik geldşde benim mi haberim yok. Bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz

   Değişen bir durum yok gercegin dışında hazırlanacak hiçbir belgeye imza atmayın, bunu yapamazlar kolaylıklar

 2. Muhammed E - Gaziantep avatarı
  Muhammed E – Gaziantep

  Merhaba. Ben 2.5 yıl boyunca part time olarak bir mağazacılık sektöründe çalışmaktayım. Bana iş yerimden yıllık iznimin 8 gün olduğu söylendi böyle bir şey mümkün mü 2 yıllık iznim 16 gün olduğunu söylüyorlar. Yardımınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar

  1. Her sene için 14 gündür farklı bir muamele yapılamaz, ilerleyen dönemde iş akdiniz sona erdiğinde kalan haklarınızı dava edebilirsiniz

   1. Muhammed E - Gaziantep avatarı
    Muhammed E – Gaziantep

    Aynı iş yerinde çalıştığım part time iş arkadaşlarım iş çıkışını verdikleri zaman 8 gün üzerinden yıllık izin parası yattı. Bu mağaza firmasının kurumsal olup olmaması önemli mi peki?

    1. Hiçbir önemi yok makaleyi de tam olarak okuyun lütfen daha net anlayacaksiniz

     1. Muhammed E - Gaziantep avatarı
      Muhammed E – Gaziantep

      Tamamdır teşekkür ederim. İyi günler

 3. Kemal ilter - Gaziantep avatarı
  Kemal ilter – Gaziantep

  Merhabalar. Ben maximum 120 saat calışan part time bir magaza kasiyeriyim. Bu ay yıllık izin kullandım. Yıllık izinde olduğum gün 5 saat mesai olarak saatlik ücretimi hesaplamam söylendi. Öğrenmek istediğim bu bilgi doğrumudur yanlış ise doğrusu kaç saat olarak hesaplanmalı ?
  Part time haftalık en fazla 30 saat calışan biriyim.

  1. Part time çalışana yıllık izinde diğer çalışanlardan ayrıcalıklı uygulama yapılamaz 1 gün için 5 saat değil normal 8 saat yani tam gün üzerinden ücret ödenmesi gerekir , eksik ödeme yapılırsa iş akdi sona erdikten sonra bakiye alacaklarınızi isteme hakkiniz olur

 4. Hasan burak aydın - Gaziantep avatarı
  Hasan burak aydın – Gaziantep

  Merhaba bir restoranda part time şekilde 1.5 sene çalıştım yaklaşık 120 günlük sigorta girişim var yani sadece ihtiyaç halinde çağırıldım fakat hep personel listesine dahildim bu ay çıkışımı aldım yıllık izin ücreti alabilir miyim teşekkürler

  1. Alabilirsiniz lütfen yazımızı detaylı örnekleri ile birlikte okuyun sorunuzun cevabı yazıda net bir şekilde var

 5. Meltem soylu - Gaziantep avatarı
  Meltem soylu – Gaziantep

  Bir kurumda kısmi zamanlı antrenör olarak çalışmaktayım. Her yıl şirket değiştirip yeni bir sözleşme imzalıyoruz, tekrar sigorta girişimiz yapılıyor, bunun nedenini anlamış değilim. A şirketinde 1 yılı tamamladıktan sonra kurum B şirketiyle anlaşıyor tekrar bir sözleşme yapıp işe yeniden alıyor. Benim 1 yil calismis oldugum A şirketinden almam gereken bir hakkim varmı. Lütfen bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Alt işverenlerin değişmesi sürecinde yaşanan normal bir durumdur bu haklariniza zarar gelmez

   1. Meltem soylu - Gaziantep avatarı
    Meltem soylu – Gaziantep

    Teşekkür ederim

 6. Kullanıcı - Gaziantep avatarı
  Kullanıcı – Gaziantep

  Merhaba. Bir şirkette yaklaşık bir buçuk yıldır part-time olarak çalışıyorum. Haftalık çalışma sürem maksimum 30 saat. 14 Gün yıllık iznimi kullandım. İnsan kaynakları her bir izin günü için çalıştığım sürede olduğu gibi 5 saat üzerinden yani 14 gün X 5 saat olarak ücretimin yatırılacağını belirtiyor. Doğrusu nedir. 14 Gün X 8 saat olması mı gerekir yoksa çalıştığım günler baz alınıp 14 gün X 5 saat mi? Teşekkürler

  1. Çalışmış olsaydınız nasıl ücret hal edecekseniz ödeme de buna göre yapılır. Yani 14× 5 saat

 7. Doğan - Gaziantep avatarı
  Doğan – Gaziantep

  Merhaba, ben haftada dört gün toplam 27 saat çalışıyorum (Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar). Yıllık izin hakkım 20 gündür. Bu durumda 20 günlük yıllık iznimi kullanmak istediğimde, haftalık olarak mı sayılacaktır? Yani 20 günlük yıllık iznimi tek seferde kullandığımı varsayarsak toplam 5 hafta (20 gün izin / 4 çalışma günüm) mı çalışmamış olacağım? Yoksa normal yasal iş günleri üzerinden hesaplanarak (bir haftada normal çalışanın yasal iş günü 5 gün ise) bu durumda 4 hafta (20 gün izin / 5 yasal iş günü) mı kullanabileceğim? İzin günlerimi nasıl ve ne kadar kullanabileceğim konusunda detaylı bilgi verebilirseniz sevinirim.

  1. 20 günlük süre içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullandirilir, yani her hafta normalde çalıştığınız sürelerde izin yaparsınız kısacası haftada 4 gün çalışıyorsunuz 5 haftaya yayayarak kullanacaksiniz

  2. Izninizi çalışma sürenize isabet edecek şekilde kullanırsınız,yani 5 haftaya yayılacak izniniz

 8. sevda k. - Gaziantep avatarı
  sevda k. – Gaziantep

  Merhaba 2019 yılından tam zamanlı çalışmamdan kalan 13 gün yıllık iznim var. 2 yıl doğum izni + ücretsiz izin kullandım. şuanda da kısmi zamanlı çalışıyorum (Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik). bu durumda tam zamanlı hak etmiş olduğum izinleri kısmi zamanda kullanırken x2 şeklinde olmalı mı? bununla ilgili kanunlarda bir açıklama bulamadım. 2. sorun ise ücretsiz izinde olduğun sürede yıllık izin hak edebiliyor muyum? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ücretsiz izinde iken yıllık izin hakkı doğmaz, geçmiş yıllık izin hakkiniz da her bir izin gününüz tam gün çalışmayı karsilamali, yani yarım gün çalışıyorsanız x2 olarak bir gün izni tamamlarsiniz

   1. Sevda K. - Gaziantep avatarı
    Sevda K. – Gaziantep

    Bununla ilgili işyeri olumsuz görüş bildirdi kanuni bir dayanağı olmadığı için nasıl bir yol izleyebilirim

    1. Kanuni dayanağı olmayan onların görüşü, iş akdiniz sona erdikten sonra yıllık izin bakiyelerini dava edebilirsiniz şu aşamada iş akdi sona ermeden yıllık izin bakiyeleri istenemez

 9. mustafa bay - Gaziantep avatarı
  mustafa bay – Gaziantep

  merhaba,
  ben 2 anonim şirkette kısmi süreli olarak çalışmaktayım. Bu şirketlerin çoğu ortakları aynı. Ancak resmiyette bir şirketler topluluğu yok. Benim yıllık iznim ayrı ayrı 14 gün olarak mı hesaplanmalı yoksa iki şirketten toplam 14 gün olarak mı hesaplanmalı?

  1. Sigorta bildirimi tek şirket üzerinden ise tek hesap, farklı farklı şirketler üzerinden bildirim yapılıyor ise ayrı ayrı hesaplama yapılır

   1. Mustafa Bay - Gaziantep avatarı
    Mustafa Bay – Gaziantep

    Ben de bu şekilde düşünmüştüm.Sigprta bildirimi iki şirket üzerinden 15 er gün olarak yapılmaktadır.
    Teşekkür ederim.

    1. Rica ederiz iyi günler

 10. Ahmet Yıldızhan - Gaziantep avatarı
  Ahmet Yıldızhan – Gaziantep

  Merhaba. Bir şirkette 7 ay boyunca yarı zamanlı (toplam 68 iş günü) çalıştım. Hemen ardından da aynı şirkette tam zamanlı olarak çalışmaya devam ettim. Önümüz ay tam zamanlı olarak 5 ay toplamda 12 ay çalışmış olacağım. Kaç gün yıllık izin hak etmiş olurum? (Normalde çalıştığım şirkette yıllık izin 20 gün.) Şimdiden çok teşekkürler Ali Bey.

  1. Kısa zamanlı dönemden kaynaklı olarak azalma olacağından 20 gün değil 14 gün kullanacaksiniz

 11. Yaren - Gaziantep avatarı
  Yaren – Gaziantep

  Merhaba 27.01.2022 de part time olarak işe başladım 19.01.2023 den sonra bana çalışma saati yazmadılar ve 2 hafta sonra iş bak kendine dediler. Çıkışımı yapmadılar ücretsiz izin yazmişlar çıkışımı yapın diyorum ama yapmıyorlar. Şuan içinde Deprem bölgesi olduğumuz içinde ohal durumu olduğu için çıkartamıyorlar. Ne yapılabilir bu durumda ve Bana zimmetli iş kıyafeti vermişlerdi şimdi de geri istiyorlar bende çıkışımı yapmadıkları için vermek istemiyorum böyle bi hakları varmıdır ücretsiz izindeyken isteme gibi

  1. Bu işlem işten haksız çıkarma niteliğindedir. Dava açabilirsiniz. Her şart altında zimmetinizdeki eşyaları iade etmeniz gerekir. Haklarınız için ise dava açabilirsiniz. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 12. Seda mutlu - Gaziantep avatarı
  Seda mutlu – Gaziantep

  Merhaba ben bir şirkette uzun zamandır part time çalışıyorum haftada 30 saat günde 7,5 saat yıllık izin hakkım 21 gün 2 hafta izne çıkıyorum ve bana 8günlük izin parası yatırıp aynı zamanda 14 gün izin bakiyemden düşüyorlar bunun yasal olduğunu söylüyorlar, ve bunu bordroda göstermek zorunlu değilmiş öyle diyorlar, ayrıca işe sürekli ful time personel alıyorlar ve part time iken full time olmak isteyenleri kabul etmiyorlar yorum rica ederim

  1. Part time iken Tam zamanlı çalışmaya geçirip geçirmemek işverenin insiyatifindedir karşılıklı yeniden anlaşmanıza bağlıdır bu konuda maalesef karşı taraf kabul etmediği sürece bir şey yapamazsınız, izin konusunda yaptıkları ancak usulsüz olmuş tam süreli çalışan gibi normal izin hakkınızı kısmi süreli çalışmada denk gelen günlerde kullandırmaları ya da 14 gün tutarında ücret ödemeleri gerekiyor

   1. Seda mutlu - Gaziantep avatarı
    Seda mutlu – Gaziantep

    Merhaba izin haklarım için ne yapmalıyım haklı fesih nedenine girer mi

 13. İsim - Gaziantep avatarı
  İsim – Gaziantep

  Merhaba; 2 yıldır kısmı süreli çalışmaktayım, eşim ile boşanıyoruz. Bu hakkımı kaybedermiyim?

  1. Bu hak doğumdan kaynaklıdır. Eşten kaynaklı değildir. Boşanmış olsanız dahi bu hakkınız devam eder.

  2. Seda mutlu - Gaziantep avatarı
   Seda mutlu – Gaziantep

   Merhaba ne yapmam lazım hakkımı nasıl arayabilirim haklı fesih nedenine girer mi teşekkür ederim cevabınıza

   1. Seda mutlu - Gaziantep avatarı
    Seda mutlu – Gaziantep

    Merhaba haftada 30 saat part time çalışıyorum bu ay 135 saat çalıştım, bodroda 8,155 net 5,614 yazıyor bu asgari part çalışma tutarının altında bu durumda yapabileceğim bir şey var mı

 14. Nesimi - Gaziantep avatarı
  Nesimi – Gaziantep

  Merhaba Hocam ben part time olarak ayda 16 gün üzerinden çalışıyorum yıllık iznim kaç gün acaba beni bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar

  1. Sigorta girişinize göre 1 yıl dolunca yıllık izne hak kazanırsınız ve 1 yıllık izin için 14 gün hakkınız var. Bu izinleri de normalde çalıştığınız günlerde kullandırmalılar

 15. İrem - Gaziantep avatarı
  İrem – Gaziantep

  Merhabalar, ben kurumsal bir şirkette 16 aydır( parakende mağazacılık) çalışmaktayım. Aylık toplam 120 saat çalışma saatim var. Geçtiğimiz ay 5 gün yıllık izin kullandım o ay içinde de 93 saat çalışma saatimi tamamladım. Ancak maaşımda sadece 93 saatlik çalışma süresi ücretimi aldım. Yıllık izinimle ilgili bir ödeme almadım. Almam gerekiyor muydu?

 16. Musa - Gaziantep avatarı
  Musa – Gaziantep

  Merhaba ben bir işletmede haftalık maksimum 30 saat part time olarak çalışıyorum . Ama bazen sadece 8 saat çalıştığımda oluyor . Vardiyamızı 1 hafta önceden belirliyoruz . İşyerime yıllık iznimi kullanmak istediğimi belirttiğimde bu ay yıllık izinler durduruldu önümüzdeki ay kullanabilirsin dediler . Bu yasal mı . Ayrıca iznimi tek seferde 14×8 saat üzerinden kullanabilmem mümkün mü? Teşekkür ederim şimdiden.

 17. meltem - Gaziantep avatarı
  meltem – Gaziantep

  Merhaba ben kurumsal bir firmada iki yıldır ful çalışıyordum sonrasında part time çalışmaya devam ettim yıllık izin bakiyemi kontrol ettiğimde çalıştığım günden bu zamana kadar kullandığım her bir gun için 1.75 yazmışlar sorduğumda ise part time bu şekilde yaptıklarını bilgisi aldım bu doğru bi süreç mi

  1. Part time işçiler yıllık izin konusunda farklı muameleye tabi tutulamazlar isyerinin söylemi hukuka aykiridir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir