işçi avukatı gaziantep

Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesi

yazar:

kategori:

İşe iade davaları mahiyeti itibariyle oldukça teknik ve davanın sonunda zorlu süreçlerin sizleri beklediği bir dava çeşididir. Hele ki bir kamu kurumunda taşeron şirket aracılığıyla çalışıyorsanız bu durum daha da çetrefilli hale gelir.

Taşeron Aracılığıyla Kamu Kurumunda Çalışan İşçi Davayı Kime Açacak?

Alt işveren üst işveren  şeklinde bir yapının olduğu alacak davalarında işçi davayı isterse alt işverene isterse üst işverene açabilir. İsterse ikisini birlikte dava da edebilir. Bu konuda işçinin seçim hakkı vardır.Ancak işe iade davalarında durum böyle değildir. İşe iade davalarında son alt işveren ve üst işveren mecburi dava arkadaşıdır ve davanın her ikisine birlikte açılması ve görülmesi gerekmektedir.

Nitekim konuya ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/548 E.   2017/982 K. Sayılı kararında

“……Buna göre, işe iade davalarına özgü olarak, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu davalarda, davalı taraf yönünden bir çeşit şekli (usûlî) bakımdan mecburi dava arkadaşlığının mevcut olduğu kabul edilmelidir. Görüldüğü üzere, bu çözüm tarzı hem işçi hem de işveren yönünde hukuka uygun maddî ve usûlî bakımdan her iki tarafın haklarını korumasını sağlayan bir çözümdür

Böyle olunca, işe iade davasının yalnızca asıl işveren veya alt işveren aleyhine açılması durumunda, mahkemece, dava hemen reddedilmemeli, davalı olarak gösterilmeyen asıl işveren veya alt işverene davanın teşmili için davacı tarafa süre verilmeli, verilen süre içinde, diğer dava arkadaşına teşmil edilirse davaya devam edilmeli, aksi halde dava sıfat yokluğundan reddedilmelidir……….”

Taşeron Aracılığıyla Kamu Kurumunda Çalışan İşçinin İşe İade Kararı Kesinleştikten Sonra İşçi Ne Yapılmalı ?

İşçi tıpkı dava açarken her iki şirketi de mecburen davalı gösterdiği gibi işe iade kararının kesinleşmesinden sonra mahkemece kesinleşme şerhli kararın kendisine ya da vekiline tebliğinden itibaren 10 gün içinde hem taşeron şirkete hem de üst işverene yazılı olarak işe başlama başvurusu yapması gerekmektedir. Bu başvuru işverenlere ulaşmasından itibaren 1 ay içinde işçinin işe başlatılması gerekmektedir.

İşe İade Kararı Kesinleştiğinde Taşeron Şirketin İhalesi Bitmişse veya başka bir taşeron şirket ihaleyi almışsa ya da taşeron şirket kapanmışsa Ne Olacak?

Böyle bir ihtimal elbette yaşanabilir. Nitekim ülkemizde yargılamalar uzun sürmekte ve yargılama bitene kadar çok fazla gelişme olmaktadır. Örneğin ilgili kamu kurumunun ihalesini başka bir taşeron şirket alabilir, taşeron şirket kapanabilir veya ihalesi sona ermiş ve kamu kurumu yeni ihale açmamış olabilir. Peki bu halde ne olacak.?

Korkmanıza gerek yok. Kanun koyucu işe iade kararının yükümlülükleri konusunda son alt işverenle birlikte üst işvereni de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmuştur. Yani son alt işvereninizin durumundaki değişmeler nedeniyle mağdur olma ihtimaliniz kalmayacak, üst işveren işe iade kararının yükümlülüklerinden sorumlu olacaktır.

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas : 2017/20673 Karar : 2017/8868 sayılı 25/05/2017 tarihli kararında özetle

“………davalılar arasındaki sözleşme değerlendirildiğinde davalı … A.Ş.’nin işleticiliğini üstlendiği havalimanında bulunan reklam panolarının üçüncü kişilere kiralanması işini diğer davalıya devrettiği, havalimanındaki reklam panolarının kiralanması işinin havalimanı işleticiliği kapsamında değerlendirileceği ve asıl işin bir bölümü olduğu, asıl işin bir bölümünde “kira sözleşmesi”yle iş alan davalı …’nin alt işveren sayılacağı, davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından davacının davalı … nezdinde işe iadesine, işe iadenin mali sonuçlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalarına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir………….” denilerek oluşabilecek tereddütlerin önüne geçilmiştir.

Özetle ;

  • Taşeron şirket aracılığıyla bir üst işverene bağlı olarak çalışan işçinin işe iade davasını en son taşeron şirkete ve üst işverene karşı birlikte açmak zorundadır.
  • İşe iade kararı kesinleşen işçi kesinleşme şerhli kararın kendisine ya da vekiline tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe başlatılmak üzere hem son alt işverenine hem de üst işverene yazılı olarak başvuru yapmış olması gerekmektedir
  • Dava kesinleşene kadar son alt işverenin durumunun değişmesi( ihaleyi kaybetmesi, kapanması vs.. ) üst işverenin işe iade sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve bu durum işçiye olumsuz yönde etki etmez.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın