Temerrüt Nedeni ile Alacak Davası

Temerrüt Nedeni ile Alacak Davası Dava Dilekçe Örneği

yazar:

kategori:

Temerrüt Nedeni ile Alacak Davası Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                                       …….

DAVACI                   :…….

VEKİLLERİ              :…….

DAVALI                    :…….

KONU                       : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı

DAVANIN DEĞERİ   : …….-TL.

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ……. başlangıç tarihli ve ……. süreli sözleşmeyle davalıya   ……. adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.

2-Davalının ……. aylarına ait aylığı ……. den toplam ……., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine  , ……. Noterliğinin ……. günlü ……. yevmiye nolu  ……. ödeme süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu ödemesi istenilmiş ise de ihtarname ……. tarihinde tebliğ edilmesine rağmen neticesiz kalmış,davalı kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

3-Ayrıca davalı ……. ayına ait ……. kira bedeli borcunu  da bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

YASAL NEDENLER : BK,HUMK,sair alakalı mevzuat.

KANITLAR               : Kira sözleşmesi,ihtarname,

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

İSTEM SONUCU      : Bu nedenlerle  gönderilen ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen  davalının ……. adresindeki  mecurdan  TAHLİYESİNE, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı …….  yla ……. ihtarname  gideri alacağının dava tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE , yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                               DAVACI VEKİLLERİ

                                                                                                         …….


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler


    Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir